Category: Český jazyk

Vyjmenovaná slova

Postupně si zopakujeme pravopis y, ý, i, í po obojetných souhláskách. 1. Vyjmenovaná slova po b a) 1. cvičení – ve větách doplníme i, í, y, ý po b b) 2. cvičení – ve slovních spojeních...

Čtení a psaní

Při hodinách čtení máme svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Můžeme si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkoušíme, jak jsme porozuměl textu. Na čtení navazují hodiny tvůrčího psaní. Září: – pracovní...

Opakování učiva z 3. ročníku

Deset opakovacích cvičení k aktivizaci probraného učiva v předchozích ročnících. Cvičení zahrnují protikladná slova, pravopis, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen a sloves. a) 1. cvičení – slova protikladná b) 2. cvičení – opakování pravopisu c) 3. cvičení –...

Nauka o slově

Zopakujeme si oddělování slov ve větách, význam slov, slova citově zabarvená, významově nadřazená, mnohoznačná, synonyma, antonyma, spisovná a nespisovná. a) 1. cvičení – oddělování slov ve větách b) 2. cvičení – význam slov c) 3. cvičení – význam slov d) 4....

Stavba slova

Procvičíme si stavbu různých slov z kořene pomocí předpon a částí příponových. Zaměříme se na rozlišení předpon a předložek, pravopis -ě-, -je- na styku předpony a kořene, správný pravopis předpon. 1. Kořen, předpona, část...

Slovesa

Poznáváme slovesa a jejich kategorie. Učíme se vytvořit správné tvary sloves v oznamovacím způsobu a určovat slovesnou osobu, číslo a čas. a) 1. cvičení – slovesa seřadíme podle abecedy b) 2. cvičení – k podstatným jménům...

Skladba

Poznáváme souvětí, pomocí spojek spojujeme do souvětí věty, zapisujeme jejich stavbu pomocí vzorce souvětí. a) 1. cvičení – k souvětí přiřadíme vzorec souvětí b) 2. cvičení – spojujeme věty do souvětí